Statute

Regulamin sklepu internetowego www.jamila.pl

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem www.jamila.pl Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują sprzedawcę oraz wszystkich Klientów zamawiających i kupujących produkty w sklepie internetowym www.jamila.pl


1. Postanowienia wstępne

1.1 Definicje:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
4. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.jamila.pl
5. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.jamila.pl, za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
6. Towar, produkt – produkty prezentowane w sklepie internetowym;
7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy www.jamila.pl, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu;
8. Przepisy prawne – Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827); Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.


1.2 Informacje o Produktach


Wszystkie oferowane w sklepie produkty są nowe, pochodzące z legalnych źródeł lub wykonane ręcznie. Dopuszcza się istnienie różnic pomiędzy kolorystyką i rzeczywistą wielkością produktów zamieszczonych w sklepie. Towar zakupiony w sklepie powinien być użytkowany i przechowywany w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. Dla pozostawienia biżuterii w stanie idealnym nie można jej zakładać podczas prac domowych, narażać na uszkodzenia mechaniczne lub chemiczne, nie powinny mieć kontaktu z alkoholem oraz środkami żrącymi. Wszelkie reklamacje zgłaszane przez Klienta, wynikające z niewłaściwego użytkowania biżuterii nie będą rozpatrywane przez sprzedawcę. Wszystkie ceny produktów oferowanych przez sklep podawane są w polskich złotych. Podane ceny są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług (podatek VAT). Ceny produktów nie obejmują kosztów przesyłek.


2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:


– za pobraniem

– przelewem na konto

– szybkie płatności poprzez system Tpay

3. Składanie zamówień:

3.1. Kupujący może składać zamówienia w sklepie cały rok poprzez stronę internetową www.jamila.pl

3.2. Przez złożenia zamówienia za pośrednictwem strony internetowej należy rozumieć dodanie do koszyka produktu z widocznej na stronie oferty. Dodanie produktu do koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z koszyka.

3.3. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

3.4. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, złożoną sprzedawcy przez Kupującego.

3.5. Aby dokończyć zamówienie dodane do koszyka, należy określić rodzaj wysyłki i formę płatności.

3.6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje drogą e-mailową informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.

3.7. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupującego.

3.8. Realizacja zamówienia rozpoczyna się :

 w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – w chwili skutecznego złożonego zamówienia oraz jego potwierdzenia poprzez kliknięcie w link otrzymany na podany w zamówieniu adres mailowy.

 w przypadku płatności przelewem – w chwili wpływu środków pieniężnych na konto sklepu www.jamila.pl poprzez wpłatę bezpośrednio na konto lub poprzez Tpay.

3.9. Dla wszystkich transakcji sprzedaży produktów w sklepie wystawiane są dowody zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Klienta, zgłoszone przy składaniu zamówienia. Faktura VAT wystawiana jest przez sprzedawcę po uprzednim przedstawieniu przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do wystawienia faktury.

4. Reklamacje

Dostarczony towar do Państwa powinien być wolny od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
Reklamacje można składać:
– na piśmie na adres: Jamila ul. Fromborska 6, 14-500 Braniewo
– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@jamila.pl
W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na własny koszt dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres pocztowy. Zobowiązujemy się nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji ustosunkować się, co do sposobu jej załatwienia.
W przypadku stwierdzenia przez sprzedawcę, iż nie odpowiada on za zgłoszone wady (gdy uszkodzenia wynikają z winy Klienta na skutek nieprawidłowego użytkowania produktu, jego przechowywania, w tym powstania zniszczeń mechanicznych, zarysowań oraz zmian struktury lub kształtu produktu, bądź na skutek zdarzeń losowych), sprzedawca zawiadomi Klienta o przewidywanych kosztach naprawy produktu.
Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Państwu.
W składanej reklamacji proszę o podanie:
– informacji dotyczących przedmiotu reklamacji,
– rodzaj i datę wystąpienia wady;
– podanie danych kontaktowych składającego reklamację.
Do reklamacji wraz z jej opisem Klient dołącza potwierdzenia zakupu towaru (np. paragon fiskalny, faktura VAT, karta gwarancyjna dokumentująca dokonanie zakupu) wraz z reklamowanym towarem.


5. Termin realizacji zamówienia


Czas realizacji zamówienia wynosi od 5 do 10 dni roboczych (w przypadku biżuterii wykonanej na indywidualne zamówienie). Sprzedawca realizuje zamówienia w terminach wskazanych powyżej, przy czym zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 16.00, oraz w dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta), uznawane będą za złożone w najbliższym kolejnym dniu roboczym i od tego dnia liczony będzie termin do ich realizacji.
Koszt przesyłki produktu do Klienta na terenie Polski wynosi w przypadku wcześniejszej opłaty za zamówienie:
-12,00 (dwanaście) złotych wysyłka paczkomatem Inpost (wymiary przesyłki 8x38x64 cm; do 25 kg)
-19,00 (dziewiętnaście) złotych – przy wysyłce za pośrednictwem kuriera Inpost,
-20,00 (dwadzieścia) złotych – przy wysyłce listem poleconym priorytetowym za pośrednictwem Poczty Polskiej.

W przypadku przesyłek z płatnością przy odbiorze:

-16,00 (szesnaście) złotych wysyłka paczkomatem Inpost (wymiary przesyłki 8x38x64 cm; do 25 kg)
-23,00 (dwadzieścia trzy) złote – przy wysyłce za pośrednictwem kuriera
– koszty wysyłek zagranicznych są uzależnione od kraju przeznaczenia.


Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości kosztów przesyłki związanych z realizacją konkretnego zamówienia, z uwagi na jego wartość, ilość produktów, specyficzny charakter produktu wymagający specjalnego opakowania w transporcie itp. Koszty przesyłki produktu do Klienta poza terytorium Polski, jak również ostateczną wysokość kosztu przesyłki danego produktu na terytorium Polski, sprzedawca każdorazowo wskaże Klientowi w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji.


6. Uszkodzenia przesyłek


Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki, Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie przesyłki nie zostało uszkodzone w transporcie, oraz czy są ślady wskazujące na jej otwarcie. Jeżeli opakowanie przesyłki wskazuje na jej uszkodzenie lub jej wcześniejsze otwarcie, Klient jest uprawniony do odmowy odbioru przesyłki, i w miarę możliwości – w obecności kuriera – do sporządzenia protokołu szkody, a następnie Klient powinien bezzwłocznie zawiadomić sklep o tym fakcie.


7. Odstąpienie od umowy sprzedaży i zwrot produktu


Klient, zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827) może odstąpić od umowy sprzedaży produktu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty objęcia przez niego produktu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może dotyczyć wszystkich zakupionych towarów albo ich części.
Aby odstąpić od umowy należy przesłać do sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć drogą elektroniczną wysyłając formularz na adres email: kontakt@jamila.pl lub wysyłając jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie na adres firmy

OLDAW – ELŻBIETA BOROWIEC
Fromborska 6
14-500 Braniewo

Jeżeli Użytkownik skorzysta ze złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, drogą mailową sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.
W razie odstąpienia od umowy sprzedaży towaru każda ze stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy umowy. Sprzedawca dokonuje zwrotu kwoty najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, poprzedzonego oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności następuje w sposób w jaki dokonano płatności. W przypadku wpłaty z rachunku bankowego – na rachunek bankowy Klienta, w przypadku płatności przez Tpay – na konto z którego dokonano płatności, w przypadku płatności przy odbiorze przesyłki – na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
Najpóźniej w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zakupu produktu, Klient odsyła sprzedawcy zakupiony produkt na adres podany na stronie internetowej sklepu. Zwrot towaru do sklepu następuje na koszt Klienta. Klient odpowiada względem sprzedawcy za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o której mowa powyżej do czasu otrzymania produktu lub do czasu dostarczenia sprzedawcy dowodu jego odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczania towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczania oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zakupu w wypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.
Sprzedawca oświadcza, iż nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
Produkty personalizowane i wykonane na indywidualne zamówienie klienta nie podlegają zwrotom.